นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sushiboxth.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้
Sushiboxth.com มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
หมายเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่ได้ใช้ในการสมัครเปิดร้านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด
กรณีมีหมายศาลหรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับทางกฎหมาย ในการขอเข้าดูความเคลื่อนไหวของร้านค้า บริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางหน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้
ผู้ประกอบการยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า, การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ, รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการอัพเกรดแพคเกจ เป็นต้น โดยทั้งนี้
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าผู้ประกอบการจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความ
แม้ว่าจะได้เปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม
บริษัทอาจมีการนำข้อมูลหน้าร้านของร้านค้า มาใช้เพื่อการประสัมพันธ์ หรือการแสดงเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ร้านค้าร้านอื่น ซึ่งทางร้านค้ายินยอมให้กระทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
กรณีมีนำไปใช้แล้วร้านค้าไม่พอใจสามารถทำการแจ้งทางบริษัทเพื่อให้ทำการลบออกจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้
ในส่วนของการทำงานที่เชื่อมต่อกับ Facebook Application
การดึงข้อมูล: หลังจากที่ทางผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้งาน ได้ทำการ "อนุญาต" ให้ Facebook Application เข้าถึงข้อมูล ส่วนของข้อมูลที่ทาง Facebook Application จะสามารถเข้าถึงได้คือ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Facebook (ชื่อ, รูปโปรไฟล์, เพศ, อีเมล, ฯลฯ), ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางผู้ใช้งาน Facebook ได้ให้เพิ่มเติมในระหว่างการใช้งาน รวมถึงเลขประจำตัวของผู้ใช้งาน (Unique ID)
การใช้งานของข้อมูล: Sushiboxth.com จะนำข้อมูลที่ได้จากการดึงข้อมูลในส่วนนี้เข้ามาใช้เพื่อระบุความเป็นตัวตน และประกอบการใช้งานของระบบเท่านั้น